Haberler

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİNİ BİLDİRMEYEN KURULUŞLARA İLİŞKİN TEBLİGAT NİTELİĞİNDE DUYURU

24 Kasım 2018

6112 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "Medya hizmet sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorundadır." hükmü ve 29.04.2017 tarih ve 30052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17.04.2017 tarihli ve 690 sayılı KHK'nin 59 uncu maddesi " 6112 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “künye bilgilerini, iletişim adresini” ibaresi “künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini” şeklinde değiştirilmiştir." hükmü doğrultusunda; kuruluşların kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini Üst Kurul'a bildirmeleri ve internet sitelerinde yayınlamaları yükümlülüğü getirilmiş olmasına rağmen Üst Kurul kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde, bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların kayıtlı elektronik posta adreslerini (KEP) Üst Kurul'a bildirmediği tespit edilmiştir.

 Ayrıca, 6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Yayın lisansı verilmesi için bu Kanunda aranan şartlardan birinin kaybedilmesi ile 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa bu şartı yerine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluşun yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilir." hükmüyle de Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasına atıf yapılarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini Üst Kurul'a bildirmeyen ve internet sitelerinde yayınlamayan kuruluşlar hakkında uygulanması gereken yaptırım açıkça ifade edilmiştir.

 Konuyla ilgili olarak Üst Kurulun 03.01.2018 tarih ve 2018/01 sayılı toplantısında alınan 4 No’lu karar ile kayıtlı elektronik posta adreslerini (KEP) Üst Kurula bildirmeleri ve internet sitelerinde yayınlamaları için 30 gün süre verilmiş ve 6112 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Üst Kurul’un internet sitesinde duyurulmasına karar verilmiştir. Karar gereği Duyuru Metni 08.01.2018 tarihinde Üst Kurul’un internet sitesinde yayımlanmıştır.

 Bu kapsamda, yayımlanan duyuruya rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve Ek'li listede yer alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara ilişkin Üst Kurulun 29.03.2018 tarihli ve 2018/13 sayılı toplantısında alınan 3 Nolu kararı ile;

 “6112 sayılı Kanun'un “Medya Hizmet Sağlayıcının Bağımsızlığı ve Sorumluluğu” başlıklı 6'ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Medya hizmet sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde künye, iletişim ve adres bilgilerini ile kayıtlı elektronik posta adresini, izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorundadır.” Hükmünün ihlali nedeniyle, 6112 sayılı Kanun’un “İdari Yaptırımlar” başlıklı 32’nci maddesi 6’ncı fıkrasında yer alan “Yayın lisansı verilmesi için bu Kanunda aranan şartlardan birinin kaybedilmesi ile 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa bu şartı yerine getirmesi için 30 günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluşun yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilir. hükmü uyarınca yayınlarının üç (3) ay süreyle durdurulmasına, bu süre zarfında şartın yerine getirilmesi halinde ilgili kuruluşların yayınlarına tekrar başlamalarına izin verileceğinin, şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşların yayın lisansının iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verileceğinin kuruluşlara bildirilmesi;

Üst Kurul kararının 6112 sayılı Kanunun 47nci maddesi (2) fıkrası kapsamında, Üst Kurul'un internet sayfasında tebligat niteliğinde yayımlanarak ilgili kuruluşlara tebliğ edilmesi” kararı alınmıştır.

 Buna göre; duyuru ekinde yer alan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınları üç (3) ay süreyle durdurulmuştur. Yayınları 3 ay süreyle durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini Üst Kurul’a bildirenlerin yayınlarına tekrar başlamasına izin verilecektir. Ancak bu süre zarfında da KEP adresini bildirmeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, yayın lisansları ve/veya 6112 sayılı Kanunun geçici 4üncü Maddesi kapsamında sahip oldukları yayın hakları iptal edilerek kanal ve frekans kullanımlarına son verilecektir.

 Bununla birlikte yayınları geçici olarak durdurulan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarına devam ettiklerinin tespiti halinde 6112 sayılı Kanunun 33üncü Maddesi birinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilecektir.

Kaynak : https://www.rtuk.gov.tr/

Bu sitede çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezleri size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için kullanmaktayız. İnternet sitemizi ziyaretinize devam etmeniz halinde bu sitede kullanılan çerezleri kabul etmiş sayılacaksınız. Daha fazla bilgi
Tamam