Haberler

TÜM MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARA DUYURULUR

15 Mayıs 2017

Tüm Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların Künye, İletişim ve Adres Bilgileri ile Kayıtlı Elektronik Posta Adresini (KEP), İzleyici Temsilcisinin Adını ve İletişim Bilgilerini Üst Kurula Bildirmek ve İnternet Sitelerinde Yayınlamak Zorunluluklarına İlişkin Genel Nitelikli Duyuru

29.04.2017 tarih ve 30052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikler uyarınca aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerekli görülmüştür.

690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 59’uncu maddesi ile ''6112 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "künye bilgilerini, iletişim adresini" ibaresi "künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini" şeklinde değiştirilmiştir.''

690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 61’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendiyle 6112 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin; ''altıncı fıkrasının birinci cümlesine "kaybedilmesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi" ibaresi eklenmiştir. Aynı maddenin (e) bendiyle de 6112 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin ''Onuncu fıkrasının birincicümlesine "uyarı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve idari yaptırım" ibaresi eklenmiş, aynı cümlede yer alan "elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle" ibaresi "kayıtlı elektronik posta adresine" şeklinde ve bu fıkranın ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.''

"Üst Kurula bildirilen kayıtlı elektronik posta adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Üst Kurula bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer."

6112 sayılı Kanunun 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 6’ncı maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, “Medya hizmet sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorundadır’’

Söz konusu yükümlülük Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde de düzenlenmiş bulunmaktadır.

6112 sayılı Kanunun 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32’nci maddesinin altıncı fıkrası, “Yayın lisansı verilmesi için bu Kanunda aranan şartlardan birinin kaybedilmesi ile 6 ncı maddenin beşinci fıkrasında düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa bu şartı yerine getirmesi için otuz günlük süre verilir. Verilen süreye rağmen şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulur. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluşun yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilir.” hükmünü içermektedir.

6112 sayılı Kanunun 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32’nci maddesinin onuncu fıkrasında da “Bu madde hükümlerine göre Üst Kurul tarafından verilen uyarı ve idarî yaptırım kararları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği kayıtlı elektronik posta adresine tebliğ edilir.

 

Üst Kurula bildirilen kayıtlı elektronik posta adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Üst Kurula bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer.’’  hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükmü ile 19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” ve aynı Yönetmeliğin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.” hükümleri uyarınca tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca; tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar künye, iletişim ve adres bilgileri ile kayıtlı elektronik posta adresini, izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet sitelerinde yayınlamak zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa bu şartı yerine getirmesi için otuz günlük süre verilecek, verilen süreye rağmen şartı yerine getirmeyen kuruluşun yayınları üç ay süreyle durdurulacak ve bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili kuruluşun yayın lisansı iptal edilerek kanal ve frekans kullanımına son verilecektir.

Ayrıca, Üst Kurul tarafından verilen uyarı ve idari yaptırım kararları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun Üst Kurula bildirdiği kayıtlı elektronik posta adresine tebliğ edilecek, Üst Kurula bildirilen kayıtlı elektronik posta adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Üst Kurula bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçecektir.

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşların künye, iletişim ve adres bilgileri ile ileti almaya elverişli kayıtlı elektronik posta adreslerini, izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini ivedilikle Üst Kurula bildirmesi gerekmekte olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca müeyyide uygulanacaktır.

Bu kapsamda, herhangi bir hak kaybına uğranılmaması adına, https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/KEP-Kayitli-Elektronik-Posta-Hizmet-Saglayicilar bağlantısında yer alan “Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS)” olarak yetkilendirilmiş işletmecilerden ‘’Kayıtlı Elektronik Posta Adresi’’ (KEP) temin edinilmesi, edinilen Kayıtlı Elektronik Posta adreslerinin ileti almaya elverişli hale getirilmesi ve ivedilikle Üst Kurula bildirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında;

  • Üst Kurula, KEP hesaplarını bildiren kuruluşların bir kısmının KEP hesapları e-Tebligat almaya elverişli olmadığından, gönderilen e-Tebligatlar geri dönmektedir. İvedilikle Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından "KEP hesabımızın e-Tebligat amaçlı kullanılmasını istiyoruz”seçeneğinin işaretlenmesinin sağlanması,

  • Henüz Üst Kurula elektronik tebligata elverişli KEP adresi bilgilerini göndermemiş olan kuruluşların, KEP adreslerine dair bilgilerini ivedi bir şekilde Üst Kurula bildirmeleri,

  • Üst Kurula, elektronik tebligata elverişli KEP adresi bilgilerini sunmuş olan kuruluşların KEP adreslerini düzenli aralıklarla kontrol ederek KEP adreslerine herhangi bir yazışma, tebligat ve diğer bildirimlerin gönderilip gönderilmediğini kontrol etmeleri,

  • Üst Kurula bildirilen KEP adresinin süresi dolarsa, iptal edilirse veya değiştirilirse derhal Üst Kurula bilgi verilmesi gerekmektedir.

Bu duyuru, 6112 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında yapılan tebligat hükmünde olup, 6112 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen yaptırımla karşılaşılmamasını teminen, başkaca bir tebligat beklenilmeksizin duyuru gereğinin ifasının ivedilikle sağlanması tüm medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara önemle tebliğ olunur.

Bu sitede çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezleri size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için kullanmaktayız. İnternet sitemizi ziyaretinize devam etmeniz halinde bu sitede kullanılan çerezleri kabul etmiş sayılacaksınız. Daha fazla bilgi
Tamam